Hakkımızda

Basında Abdurrahman Elvan

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi olan Odamızın kuruluş amacı şöyle tanımlanır.

Amaç : Üyeleri ile yanlarında çalışanların mesleki, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarını gidermek, sanat ve ticaretlerini meslek ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, verimli tarzda gelişmesini sağlamak, müşterileri ile aralarında ilişkilerini düzenlemektedir.
Odaya Kayıt : Esnaf ve Sanatkarların sicile kaydı yapılmadıkça hiçbir şekilde Oda’ya kaydı yapılamaz(5362 Sayılı yasa madde 6) Sicile kayıt olan vergi mükellefi Esnaf ve Sanatkar ,Esnaf sicil memurluğu tarafından meslek ve sanatları ile ilgili Meslek Odaları’na gönderilir.
Üyelik Hakları : Üyeler Oda tarafından sağlanacak her türlü imkan ve aktiviteden yararlanma hakkına sahiptirler.
Üyelik Şartları : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca hazırlanan. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe giren yönetmenliklerce tespit edilen yıllık aidatı ödemek ve yetkili organların aldığı kararlara uymak zorundadır. Askeri ücretin brüt dörtte biri tutarında olan yıllık aidatlar yıl içinde (NİSAN - EKİM) aylarında olmak üzere eşit taksitlerle 2 taksitte ödemek zorundadır. Yıllık aidatın daha kolay ödenebilmesi ve gecikme cezasına maruz kalınmaması için odamızda tahsilatta görevli personel bulunmakta olup, tahsilatlar ayrıca kredi kartı ile de yapılabilmektedir.
Kayıt Silinme : İşyerini kapatan üyenin (vergi dairesinden ilişiği kesilmiş) terk dilekçesi eşliğinde işyeri kapatma tutanağı veya vergi dairesinden onaylı bir belge ile odaya müracaat etmesi ile, yönetim kurulu kararı ile odadan kaydı silinir. Bu işlemleri yapmayan üyelerin vergi mükellefiyeti sona erse de oda kaydı silinmediği gibi tahakkuk etmiş olan aidat borçları tahsil olunur.

Oda Görev ve Yetkileri :

  • A ) Oda üyelerinin resmi daireler nezdinde adli ve idari merciler önünde haklarını korumak gerekli yazışmaları yapmak.
  • B) Esnaf ve sanatkarlarımızı ilgilendiren kanun tebliğlerini üyelere duyurmak.
  • C) Oda üyeleri ve müşterileri arasındaki münasebetleri dolayısıyla çıkan anlaşmazlıklara muhatap olmak ve gerektiğinde 5362 sayılı yasa gereği ;zararın ödenmesine karar verme ve cezayı gerektiren hallerde disiplin kuruluna göndermek.
  • D) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, üretilen ürünlerin mal ve hizmetlerin kalitesine, standartla uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmek, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak.
  • E) Amaçları doğrultusunda sermaye şirketleri, vakıflar, fonlar kurma, kurulu bulunanlara katılmak.