İşyeri Açarken İstenen Belgeler

Basında Abdurrahman Elvan

İşyeri açarken istenen belgeler

1 ) vergi dairesinden istenen belgeler
2 ) ilgili belediyeden istenen belgeler
3 ) esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü’nden istenen belgeler
4 ) ilgili meslek oda’sından istenen belgeler
5 ) bağ-kur’dan istenen belgeler

Vergi dairesinden istenen belgeler 

1- bildirim formu

2- kira kontratı veya tapu fotokopisi

3- işe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

4- ikametgah ilmühaberi

5- nüfus cüzdanı örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

 İlgili belediyeden istenen belgeler

10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

Ekler

Ek – 1: sıhhî işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru / beyan formu: ek-1

ek – 2: gayrisıhhî müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu: ek-2

ek – 3: birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ait yer seçimi ve tesis kurma raporu formu: ek-3

ek – 4: birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ait açılma izni raporu formu: ek-4

ek – 5: işyeri açma ve çalışma ruhsatı: ek-5

ek – 6: başvuru ve beyan formu alındı belgesi: ek-6


aşağıda başlıkları listelenen “sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler için ruhsat müracat klavuzu” isimli, izmir esnaf ve sanatkarlar odaları birliği gıda birim müdürü sn. Yusuf vangöl tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz:

ruhsat-muracat-klavuzu

1- tanımlar
2- işyerlerinde aranacak genel şartlar
3- işyerinin açılması
4- bildirim
5- işletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli
6- birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri
7- ruhsatın işyerinde bulundurulması
8- sıhhi işyerleri için ruhsatın düzenlenmesi
9- sıhhi işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi
10- sıhhi işyerleri için aranacak şartlar
11- gayrı sıhhi müesseselerin inceleme kurulları
12- sağlık koruma bandı
13- gayrı sihhi müessese ruhsat başvurusu
14- yer seçimi ve tesis kurma izni
15- yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
16- deneme izni
17- açılma ruhsatı
18- yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
19- tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
20- denetim
21- sorumlu müdür tayini
22- gayrisıhhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması
23- tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave
24- ruhsat değişikliği gerektiren haller
25- içkili yer bölgesinin tespiti
26- içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler
27- karar ve krokinin hazırlanması
28- umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması
29- açılış ve kapanış saatleri
30- mesafe ölçümü
31- mes’ul müdür
32- umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar
33- kolluk denetimi
34- canlı müzik yayını
35- geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezası
36- faaliyetten men kararının uygulanması
37- süresinden önce açılma
38- işletme izninin iptali
39- kimlik bildirme
40- korunması gerekenler ve yasaklar
41- gayri sıhhi müesseseler listesi

esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü’den istenen belgeler 

1- kişinin kimlik fotokopisi ,
2- bir adet fotoğraf,
3- vergi levhasının fotokopisi,
4- kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

5- Kayıt ücreti – 4180 TL 05 kuruş

İlgili  Meslek  Odasından  İstenen  Belgeler

1- vergi  dairesine   kayıt  belgesi

2- fotoğraf ( 3 adet )

3- nüfus  cüzdanı  örneği

4 -sicile kayıt belgesi

5- alanında ustalık belgesi

Bağ-kur’dan  istenen  belgeler

1479 sayılı kanun; kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-kur sigortalısı sayılır.

1479 sayılı zorunlu bağ-kur sigortalılığı, bağ-kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili bağ-kur il müdürlüğüne başvurulup, alınacak bağ-kur giriş bildirgesinin ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin bağ-kur il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir